Oj tak, jest fantastyczny, ale muszę Wam się przyznać, że przez długi czas nie mogłam rozpracować tej strony. Nie wiedziałam czy to jest blog o jakieś wyrafinowanej formie, czy to strona kulinarna czy jeszcze inne jakieś cudo. Za każdym razem, gdy wpadałam na zdjęcia z Fantastic Frank to byłam zaskoczona.  Raz były to głównie zdjęcia kubków, słodkich pianek kawy i ciasta innym razem niesamowicie zaaranżowana przestrzeń a jeszcze innym razem może był to sam Frank! (?) Dziś wiem, że jest to agencja, która pośredniczy sprzedaży mieszkań. No tak i co ja mam napisać, że jeszcze bardziej mnie zatkało. No tak, tak właśnie jest, bo chociaż co jakiś czas Wam pokazuję mieszkania z różnych agencji nieruchomości to jeszcze takiego czegoś nie widziałam. Agencja pochodzi ze Szwecji i jej zadaniem jest sprzedaż zleconej nieruchomości. Robią to w sposób niezwykły przygotowując dokumentacje w postaci zdjęć o bardzo indywidualnym charakterze, ba wręcz taką, która by się nadawała, jako sesja do najlepszych i najbardziej wymagających magazynów wnętrzarskich. Można wybrać „look” jakim chcemy podkreślić charakter naszego mieszkania. Może być modern, zabawny, loft czy bohema. Jest kilka rodzajów do wyboru. To nie wszystko! Nie tylko wykreują nasze mieszkanie, ale również zaprojektują broszury czy ogłoszenia, które mają oczywiście na celu przyciągnąć jak największą liczbę zainteresowanych. Ten nowy i bardzo kreatywny sposób sprzedaży mieszkania ma jeszcze jeden niezwykły atut. Frank nie zatrudnia fotografów nieruchomości,  a fotografów mody czy architektów, co oczywiście podkreśla inność od pozostałych agencji a jednocześnie daje zupełnie nowe spojrzenie na przestrzeń mieszkalną. Poniżej kilka wybranych przeze mnie mieszkań z agencji Fantastic Frank, które bardzo lubię. Co o tym sądzicie?
Fantastic FrankOh yes, it is fantastic, but I must confess to you that for a long time I could not figure out this site. I did not know whether this is a blog in some sophisticated form, or  the culinary website, or perhaps some other marvel . Every time I have seen the  pictures of the Fantastic Frank  I was surprised. Once there were mostly pictures of cups of coffee and sweet cake foams at other time incredibly  arranged space and another time I think it was the Frank himself ! (?) Today I know that this is the real estate  agency. Well, yes and what I have to write that  I am even more speechless. Well, that’s the case, because although now and then I show you the apartments of various real estate agencies I  have never  seen such a thing.  Agency comes from Sweden and its job is to sell the property.  They do this in an extraordinary way, prepare documentation in the form of photos of a very individual character, even one that would fit as a session for the best and most demanding interior design magazines. You can select the „look” in which you want to highlight the nature of your apartment. It may be modern, fun, loft or boheme. There are several types to choose from. It’s not all!  They will not only create the apartment, but also will design the brochures or advertisements that are obviously intended to attract many interested people. This new and very creative way to sell an apartment has another unusual idea. Frank does not hire real estate photographers but a  fashion photographers and architects, which of course highlight the difference from the other agencies at the same time give a whole new perspective on living space. Here are a few apartments selected by me  from the portfolio of the agency Fantastic Frank, which I like very much. What do you think?

Rozjaśnienie w sprawie Fantastic Frank przyszło dzięki wpisowi znalezionemu na Emmas blog (jak nie znacie to serdecznie polecam) . Zdjęcia: www.fantasticfrank.se 
The clue about  the Fantastic Frank came through the post found on Emmas blog (if you do not know I cordially recommend). Photos: www.fantasticfrank.se